Všeobecné podmínky užívání aplikace Virgla (dále jen „Podmínky užívání“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Mobilní aplikace Virgla pro mobilní telefony a tablety (dále jen „Aplikace“) umožňuje přistupovat k vybranému obsahu, tento obsah prohlížet, stahovat informace, sdílet informace na sociálních sítí a účastnit se soutěží.
1.2. Provozovatelem Aplikace je v rámci své obchodní činnosti společnost Virgla LLC. se sídlem 2204 A California Ave SW, Seattle, WA 98116 (dále jen „Společnost“).
1.3. Podmínky užívání upravují práva a povinnosti uživatele Aplikace jako koncového zákazníka (dále jen „Zákazník“) a Společnosti při používání Aplikace.

2. Zákazník

2.1. Registrací do Aplikace vyjadřuje Zákazník souhlas s Podmínkami užívání.
2.2. Zákazník je povinen při užívání Aplikace dodržovat Podmínky užívání, jakož i obecně závazné právní předpisy platné a účinné na území České republiky, zejm. zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
2.3. Zákazník nesmí vyvíjet či povolit vývoj díla obdobného Aplikaci, či od Aplikace odvozeného.
2.4. Zákazník nesmí provádět či povolit úpravy, zpětné inženýrství, překlad, převod ze zdrojového kódu či dekompilaci Aplikace či služeb Společnosti.

3. Osobní údaje a obchodní sdělení

3.1. Zákazník souhlasí se zpracováním a předáváním osobních údajů za podmínek stanovených zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, (dále jen „Zákon“), a to osobních údajů Zákazníka ve smyslu Zákona, mj. i jména, příjmení, e-mailové adresy, věku, pohlaví, města a údajů o prohlíženém obsahu prostřednictvím Aplikace, (dále jen „Osobní údaje“).
3.2. Osobní údaje budou zpracovávány a předávány ve smyslu a za podmínek Zákona za účelem poskytování informací, údajů a materiálů týkajících se zboží a služeb nabízených Společností a třetími osobami, jakož i za účelem zasílání obchodních sdělení a provádění marketingových a spotřebitelských průzkumů.
3.3. Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, za účelem nabízení obchodu a služeb, tj. informování o zboží, produktech a o službách Společnosti a třetích osob, příp. za účelem marketingových a spotřebitelských výzkumů.
3.4. Zákazník prohlašuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou úplné a pravdivé. Pro případ rozporu mezi poskytnutými a skutečnými Osobními údaji Zákazníka sjedná Zákazník nápravu prostřednictvím oddělení služeb zákazníkům Společnosti či Aplikace.
3.5. Společnost zpracovává, předává a ochraňuje Osobní údaje za podmínek stanovených Zákonem.
3.6. Zákazník uděluje souhlas se zpracováním a předáváním osobních údajů na dobu neurčitou, přičemž je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu zaslaného Společnosti na e-mailovou adresu support@virgla.com.
3.7. Zákazník má v souladu se Zákonem právo k Osobním údajům přistupovat a Osobní údaje opravovat.
3.8. Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že Společnost provádí zpracování Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Společnost o vysvětlení a požadovat, aby Společnost odstranila takto vzniklý stav, zejm. blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů.

4. Technické nároky aplikace a aktualizace

4.1. Aplikaci vyžaduje stažení do mobilního telefonu či tabletu s operačním systémem Android 4 a vyšší, nebo iOS 8 a vyšší, za podmínky registrace Zákazníka prostřednictvím Aplikace.
4.2. Společnost může provádět aktualizace Aplikace, stejně jako i přidávat nové funkce a vlastnosti.

5. Odpovědnost společnosti

5.1. Aplikace je poskytována „tak, jak je“, s možnou přítomností vad a tedy bez jakékoliv odpovědnosti či záruky.
5.2. Společnost odmítá veškerou odpovědnost či jakékoliv záruky a nenese odpovědnost za škody způsobené užíváním Aplikace.

6. Soutěže a výhry

6.1. Účastníkem Soutěže se může stát fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky, která se do Soutěže řádně zaregistruje způsobem uvedeným výše a splní stanovená pravidla Soutěže uvedený níže.
6.2. Zákazníkovi může být za podmínek stanovených Společností přiznána odměna (dále jen „Výhra“) v jednotlivých soutěžích v rámci Aplikace (dále jen „Soutěž“).
6.3. Na žádnou z Výher není právní nárok a peněžité Výhry nelze vyplácet v hotovosti.
6.4. Společnost má pouze omezený počet výher a Zákazník bere na vědomí, že není povinna v případě, že již budou vyčerpány, jejich počet doplňovat.
6.5. Výhra může být přiznána pouze po splnění všech podmínek stanovených Společností.
6.6. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její znění. Změna pravidel Soutěže nezakládá nárok Zákazníka na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Společnost může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Společnost právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.
6.7. Společnost nenese odpovědnost za tiskové chyby či uvedení nesprávných, nepřesných nebo neúplných informací v souvislosti se Soutěží.
6.8. Společnost si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli ze Zákazníků v případě, že by takový Zákazník porušoval pravidla Soutěže či obecně závazné právní předpisy, anebo byl z této činnosti podezřelý.
6.9. Výhry budou rozesílány za podmínek stanovených v Aplikaci vždy v rámci konkrétní soutěže a to pouze na poštovní adresu na území České republiky, a to nejpozději do 6 týdnů ode dne vyplnění kontaktního formuláře.
6.10. Společnost neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení Výhry samotné z důvodů spočívajících na straně Zákazníka nebo poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.
6.11. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci a externí spolupracovníci společnosti Virgla LLC., STRV, Publicis Groupe a jejich firem včetně osob jim blízkých podle § 116 Občanského zákoníku (dále jen Zaměstnanci“). V případě, že se výhercem stane osoba, která je Zaměstnancem, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána. Rovněž nebude výhra předána, pokud Společnost zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Společnost je oprávněna kdykoliv změnit Podmínky užívání, jakož i kdykoliv ukončit užívání Aplikace, a to okamžikem zveřejnění takové změny anebo ukončení prostřednictvím webových stránkách Společnosti. 7.2. Společnost může monitorovat obsah služeb Společnosti a posoudit, zda není v rozporu s Podmínkami užívání či obecně závaznými předpisy.
7.3. Společnost může podle svého výhradního uvážení odstranit jakýkoli materiál zaslaný do služeb Společnosti.
7.4. Obsah použitý v Aplikaci, zejm. značky, loga, fotky a videa, může být majetkem třetích stran a Společnost má v takovém případě souhlas s jejich užitím. Jakékoliv další užití takového obsahu však podléhá souhlasu majitele.
7.5. Společnost Apple Inc. není sponzorem žádné ze Soutěží, ani se nijak nepodílí v Aplikaci. (Apple Inc. is not a sponsor of any of the contests nor is involved in any way in the application.)